Menu

Valeurs et engagement

Valeurs et engagements

« La vie poétique »

Nous désirons également promouvoir ce qu’Edgar Morin appelle un rapport « poétique » au monde qui permet selon lui réellement de vivre.

Prendre le temps de se parler (échanger, débattre), de manger (slow food, convivialité), de découvrir des cultures et de faire des rencontres, de participer à des ateliers créatifs ou philosophiques, bref autant de pratiques qui ne débouchent pas sur un enrichissement matériel mais qui contribuent au “développement personnel” des individus.
La place centrale des arts dans notre projet rejoint également cette notion de gratuit “nécessaire”.

« Retrouver du sens »

A l’instar de nombreux mouvements citoyens, nés en réaction à un “ultra-libéralisme”, à une course aveugle vers le profit et à un modèle de société hyper individualisée, nous avons ressenti le besoin de retrouver du sens et “d’agir” en contribuant à changer le monde dans lequel nous vivons. Dans le prolongement du mouvement des “indignés”, mais aussi dans le cadre plus général du « développement durable », nous voulons chercher des solutions et devenir des “bâtisseurs”, des « tricoteurs » d’une nouvelle société.

Nous pensons que cela passe par un retour au sens, par une responsabilisation des citoyens et des entreprises et par un mode de vie davantage « conscientisé ».

« Un espace événementiel durable »

Le positionnement « durable » de notre approche est simple : nous souhaitons mettre du sens et de la réflexion dans nos pratiques « événementielles » et celles de nos partenaires-clients .

Waarden en engagementen

« Het poëtische leven »

Wij willen ook werk maken van wat Edgar Morin een “poëtische verhouding tot de wereld” noemt, die het volgens hem mogelijk maakt om echt te leven.

De tijd nemen om met elkaar te praten (uitwisselingen, debatten), iets te eten (slow food, gezelligheid), culturen te ontdekken en nieuwe mensen te ontmoeten, deel te nemen aan creatieve of filosofische workshops, kortom, allemaal zaken die niet tot een materiële verrijking leiden maar die bijdragen tot een “persoonlijke ontwikkeling” van het individu.

« Betekenis terugvinden »

Net als bij vele andere burgerbewegingen, ontstaan als reactie op het ultraliberalisme, blind winstbejag en een uiterst geïndividualiseerd maatschappijmodel, hebben we een behoefte ervaren om opnieuw op zoek te gaan naar betekenis en in actie te treden teneinde onze huidige wereld te veranderen. In het verlengde van de beweging van de “indignados”, maar ook in het ruimere kader van duurzame ontwikkeling, willen we op zoek gaan naar oplossingen en bouwen aan een nieuwe wereld.

We geloven dat dit kan via een terugkeer naar het gezond verstand, een responsabilisering van burgers en ondernemingen en door een meer bewuste levensstijl.

In dat opzicht willen een duurzame dynamiek geven aan dit project, onder meer door producten en diensten aan te bieden die een toegevoegde waarde inhouden. Bedoeling is het debat op gang te trekken, sommige gewoontes in vraag te stellen en een bewustzijn aan te wakkeren dat in slaap is gedommeld door een systeem dat tegenwoordig vaak onmenselijk, ontdaan van alle betekenis en louter commercieel is. Elke bezoeker, elke toeschouwer, elke klant van La Tricoterie zal dus worden uitgenodigd om op verschillende niveaus bij te dragen tot deze benadering.

« Een duurzame evenementruimte »

De “duurzame” positionering van onze benadering is eenvoudig : wij wensen na te denken over en zin te geven aan onze evenementen en die van onze partners-klanten.

Introductie door Paul Hermant

Eerste component. Een tien jaar oude droom. Mensen zoals u en ik die een ontmoetingsruimte voor artistieke expressie en uitwisselingen tussen generaties, doelgroepen en disciplines willen creëren. Een utopie. Een uitdaging, die we voor ons onszelf stellen en waar we anderen bij betrekken. Tien jaar is veel. Maar tien jaar is ook weinig. Tien jaar later opent La Tricoterie de deuren.

Tweede component. La Tricoterie is een coöperatieve vennootschap. Beide woorden zijn belangrijk : in deze vennootschap zullen we moeten samenwerken. La Tricoterie verenigt acteurs, toeschouwers, gebruikers, klanten. Het zijn allemaal partners. Eén gemeenschappelijk doel : zijn zeg doen over de wereld, en hem misschien zelfs een beetje veranderen. La Tricoterie wil een “contactenfabriek” zijn, waar banden gesmeed worden.

Derde component. La Tricoterie heeft zich gevestigd in een oud industrieel pand in laag-Sint-Gillis, op een boogscheut van het Zuidstation. Dit polyvalente gebouw kan tal van verschillende functies uitoefenen. Het wil het kloppende hart worden van een volkse buurt in volle evolutie.

De vierde component, dat bent u, dat zijn wij, dat zijn wij allemaal. Allemaal samen. We zijn vertrokken.

Nos partenaires

Commission Communautaire Française
Quality Nights
Brasserie de Silly
FWB
Georges Yana Conseil
Comedien.be
Photo Gallery
Article 27
Vertige
visitbrussels Awards.