Menu

Valeurs et engagement

Valeurs et engagements

Un espace événementiel durable


Le positionnement « durable » de notre approche est simple : nous souhaitons mettre du sens et de la réflexion dans nos pratiques événementielles et celles de nos partenaires-clients.

Cela passe donc d’abord par l’alimentation durable : des boissons et des aliments issus de l’agriculture biologique, fairtrade, de saison, et/ou locaux qui sont proposés à notre bar, lors de notre brunch, par notre service catering ou celui de nos partenaires.

Ensuite, à tous les niveaux nous essayons de développer une approche événementielle durable : réflexion sur la mobilité et l’impact écologique des événements, gestion des déchets et du nettoyage avec des produits verts.

La vie poétique


Nous désirons également promouvoir ce qu’Edgar Morin appelle un rapport « poétique » au monde qui permet selon lui de vivre réellement.

Prendre le temps de se parler (échanger, débattre), de manger (slow food, convivialité), de découvrir des cultures et de faire des rencontres, de participer à des ateliers créatifs ou philosophiques, bref autant de pratiques qui ne débouchent pas sur un enrichissement matériel mais qui contribuent au développement personnel des individus.

La place centrale des arts dans notre projet rejoint également cette notion de gratuit “nécessaire”.

Retrouver du sens


A l’instar de nombreux mouvements citoyens, nés en réaction à un ultra-libéralisme, à une course aveugle vers le profit et à un modèle de société hyper-individualisée, nous avons ressenti le besoin de retrouver du sens et d’agir en contribuant à changer le monde dans lequel nous vivons. Dans le prolongement du mouvement des Indignés, mais aussi dans le cadre plus général du développement durable, nous voulons chercher des solutions et devenir des bâtisseurs, des « tricoteurs » d’une nouvelle société.

Nous pensons que cela passe par un retour au sens, par une responsabilisation des citoyens et des entreprises et par un mode de vie davantage conscientisé.

Waarden en engagementen

« Het poëtische leven »

Wij willen ook werk maken van wat Edgar Morin een “poëtische verhouding tot de wereld” noemt, die het volgens hem mogelijk maakt om echt te leven.

De tijd nemen om met elkaar te praten (uitwisselingen, debatten), iets te eten (slow food, gezelligheid), culturen te ontdekken en nieuwe mensen te ontmoeten, deel te nemen aan creatieve of filosofische workshops, kortom, allemaal zaken die niet tot een materiële verrijking leiden maar die bijdragen tot een “persoonlijke ontwikkeling” van het individu.

« Betekenis terugvinden »

Net als bij vele andere burgerbewegingen, ontstaan als reactie op het ultraliberalisme, blind winstbejag en een uiterst geïndividualiseerd maatschappijmodel, hebben we een behoefte ervaren om opnieuw op zoek te gaan naar betekenis en in actie te treden teneinde onze huidige wereld te veranderen. In het verlengde van de beweging van de “indignados”, maar ook in het ruimere kader van duurzame ontwikkeling, willen we op zoek gaan naar oplossingen en bouwen aan een nieuwe wereld.

We geloven dat dit kan via een terugkeer naar het gezond verstand, een responsabilisering van burgers en ondernemingen en door een meer bewuste levensstijl.

In dat opzicht willen een duurzame dynamiek geven aan dit project, onder meer door producten en diensten aan te bieden die een toegevoegde waarde inhouden. Bedoeling is het debat op gang te trekken, sommige gewoontes in vraag te stellen en een bewustzijn aan te wakkeren dat in slaap is gedommeld door een systeem dat tegenwoordig vaak onmenselijk, ontdaan van alle betekenis en louter commercieel is. Elke bezoeker, elke toeschouwer, elke klant van La Tricoterie zal dus worden uitgenodigd om op verschillende niveaus bij te dragen tot deze benadering.

« Een duurzame evenementruimte »

De “duurzame” positionering van onze benadering is eenvoudig : wij wensen na te denken over en zin te geven aan onze evenementen en die van onze partners-klanten.

Waarden en engagementen

Een duurzame ruimte voor evenementen


De « duurzame » positionering van onze benadering is eenvoudig : wij streven ernaar om zin te geven aan het leven en na te denken over onze evenementen en die van onze partners-klanten.

Dit vertaalt zich in de eerste plaats door duurzame voeding : aan onze bar, tijdens onze brunch, met onze cateringdienst of die van onze partners, bieden wij dranken en voedingsmiddelen aan uit de biologische, fairtrade, lokale en/of seizoenslandbouw.

Vervolgens proberen wij deze duurzame benadering op alle niveaus door te trekken : nadenken over mobiliteit en de ecologische impact van evenementen, beheer van afval, en opkuis met ecologische producten.

Poëtische kijk op het leven


Wij willen eveneens aanmoedigen wat Edgar Morin de « poetische » band met de wereld noemt en die het, volgens hem, mogelijk maakt om echt te leven.

De tijd nemen om te praten (uitwisselen, debatteren), te eten (slow food, gezelligheid), culturen te ontdekken en om te ontmoeten, deel te nemen aan creatieve of filosofische ateliers. Kortom, praktijken die niet leiden naar materiële verrijking maar die wel bijdragen tot de ”persoonlijke ontwikkeling” van individuen.

Zin van het leven terugvinden


Zoals vele burgerbewegingen, ontstaan als reactie op het ”ultra-liberalisme”, op een blinde koers naar winst en op een maatschappelijk model van hyperindividualisme, hebben wij de nood gevoeld om de zin van het leven terug te vinden. En we willen dit doen door ”te handelen” en een bijdrage te leveren om de wereld waarin we leven te veranderen. In het verlengde van de beweging ”indignados”, maar ook in het breder kader van ”duurzame ontwikkeling” willen wij zoeken naar oplossingen en ”bouwers” worden, ”breiers” van een nieuwe maatschappij.

Wij denken dat dit kan door terug te keren naar de zin van het leven, door empowerment van burgers en bedrijven, en door een ”bewuste” manier van leven.

Nos partenaires

Commission Communautaire Française
Quality Nights
Brasserie de Silly
FWB
Georges Yana Conseil
Comedien.be
Photo Gallery
Article 27
Vertige
visitbrussels Awards.